• Kazuhiko Fukuda, Gyoyu Hasebe, Isao Ito, Etsushi Kiyohara, Katsuhiko Okazaki, Setsuko Tsuji
 • 28th Exhibition Visual Activities. VOU Group. 25 June – 1 July 1970

 • VOU Group, Tokyo. 1970
 • announcement sheet (obi)
 • Exhibitors: Gyoyu Hasebe, Motoyuki Ito, Isao Ito, Katsue Kitasono, Takashi Koike, Etsushi Kiyohara, Tatsuya Kida, Katsuhiko Okazaki, Toshihiko Shimizu, Masato Shimizu, Akihiro Tsukatani, Shohachiro Takahashi, Setsuko Tsuji, Kansuke Yamamoto, Jean-François Bory, Julien Blaine, Ugo Carrega, Jochen Gerz, Eugenio Miccini, Claudio Parmiggiani, SARENCO

 • subject: 1970-79, printed matter

 • Ask
 • Kazuhiko Fukuda, Gyoyu Hasebe, Isao Ito, Etsushi Kiyohara, Katsuhiko Okazaki, Setsuko Tsuji
 • 28th Exhibition Visual Activities. VOU Group. 25 June – 1 July 1970

 • VOU Group, Tokyo. 1970
 • announcement sheet (obi)
 • Exhibitors: Gyoyu Hasebe, Motoyuki Ito, Isao Ito, Katsue Kitasono, Takashi Koike, Etsushi Kiyohara, Tatsuya Kida, Katsuhiko Okazaki, Toshihiko Shimizu, Masato Shimizu, Akihiro Tsukatani, Shohachiro Takahashi, Setsuko Tsuji, Kansuke Yamamoto, Jean-François Bory, Julien Blaine, Ugo Carrega, Jochen Gerz, Eugenio Miccini, Claudio Parmiggiani, SARENCO

 • subject: 1970-79, printed matter

 • Ask