• Kuniichi Shima, Noboru Takayama, Tono Yoshiaki, Masafumi Maita
  • Artists Today ’79

  • Yokohama Civic Art Gallery, 1979

  • subject: 1970-79, catalog

  • Ask
  • Kuniichi Shima, Noboru Takayama, Tono Yoshiaki, Masafumi Maita
  • Artists Today ’79

  • Yokohama Civic Art Gallery, 1979

  • subject: 1970-79, catalog

  • Ask

Toru Ikeda, Yayoi Ikeda, Keiji Uematsu, Noriko Echigo, Koji Enokura, Keisuke Oki, Mitsunori Kurashige, Kuniichi Shima, Kishio Suga, Noboru Takayama, Tono Yoshiaki, Saburo Muraok, Atsushi Hatta, Masafumi Maita, Morihiro Wada, Arnulf Rainer, Barry Flanagan, Dieter Krieg, Kazumichi Fujiwara