• Ilya Kabakov, Dorine Minot
  • Grand Archive | Het Grote Archief | Bol’soj archiv”

  • Stedelijk Museum, 1993
  • manilla folder with bluegrey ribbon

  • Ask
  • Ilya Kabakov, Dorine Minot
  • Grand Archive | Het Grote Archief | Bol’soj archiv”

  • Stedelijk Museum, 1993
  • manilla folder with bluegrey ribbon

  • Ask

subject: 1990-99, artist book, catalog