• Felipe Ehrenberg , David Mayor, Martha Hellion
 • Japanese Schmuck [No. 8]

 • Beau Geste Press, Devon, 1976
 • softcover
 • edition of 500
  -
  Ay-O, Felipe Ehrenberg, Takehisa Kosugi, Yutaka Matsuzawa, Takako Saito, Mieko Shiomi, Shinkiji Tajiri, Shohachiro Takahashi, Lee-U-Fan, Keiji Uematsu, Yoshimasa Wada, Hiroshi Yoshimura, Yukimasa Matsuda

 • subject: 1970-79, artist book, magazine

 • Ask
 • Felipe Ehrenberg , David Mayor, Martha Hellion
 • Japanese Schmuck [No. 8]

 • Beau Geste Press, Devon, 1976
 • softcover
 • edition of 500
  -
  Ay-O, Felipe Ehrenberg, Takehisa Kosugi, Yutaka Matsuzawa, Takako Saito, Mieko Shiomi, Shinkiji Tajiri, Shohachiro Takahashi, Lee-U-Fan, Keiji Uematsu, Yoshimasa Wada, Hiroshi Yoshimura, Yukimasa Matsuda

 • subject: 1970-79, artist book, magazine

 • Ask