• Luigi Pasotelli, Adriano Spatola
  • Rebus 1/25 (Tam Tam 44/B)

  • Edizioni Geiger, Torino, 1985
  • staple-bound

  • Ask
  • Luigi Pasotelli, Adriano Spatola
  • Rebus 1/25 (Tam Tam 44/B)

  • Edizioni Geiger, Torino, 1985
  • staple-bound

  • Ask

subject: 1980-89