• Shohachiro Takahashi
 • Poésieanimation 3, Ombre

 • Shohachiro Takahashi, Morioka, 1968
 • leporello
 • edition 300

 • subject: 1960-69, artist book

 • Ask
 • Shohachiro Takahashi
 • Poésieanimation 3, Ombre

 • Shohachiro Takahashi, Morioka, 1968
 • leporello
 • edition 300

 • subject: 1960-69, artist book

 • Ask