• Shohachiro Takahashi
  • Poésieanimation 5, domaine de

  • Shohachiro Takahashi, Morioka, 1972

  • subject: 1970-79, artist book

  • Ask
  • Shohachiro Takahashi
  • Poésieanimation 5, domaine de

  • Shohachiro Takahashi, Morioka, 1972

  • subject: 1970-79, artist book

  • Ask