• Nicholas Zurbrugg
 • Stereo Headphones 5: Winter 1972

 • Stereo Headphones, Kersey, 1972
 • softcover
 • edition 500

 • subject: 1970-79, magazine

 • Ask
 • Nicholas Zurbrugg
 • Stereo Headphones 5: Winter 1972

 • Stereo Headphones, Kersey, 1972
 • softcover
 • edition 500

 • subject: 1970-79, magazine

 • Ask

Seiichi Niikuni, Yutaka Ishii, Shoji Yoshizawa, Kitasono Katue, Takeshi Koike, Takahashi Shohachiro, Shimizu Toshihiko, Ito Motoyuki, Okazaki Katsuhiko, Tsuji Setsuko, Charles Amirkhanian, Thomas A. Clark, Dom Silvester Houédard, Ernst Jandl, Robert Lax, Neil Mills, Maurizio Nannucci, Bob Cobbing, Peter Mayer