• Katsue Kitasono
 • VOU 122

 • VOU, Tokyo, 1970
 • staple-bound

 • subject: 1970-79, magazine

 • Ask
 • Katsue Kitasono
 • VOU 122

 • VOU, Tokyo, 1970
 • staple-bound

 • subject: 1970-79, magazine

 • Ask