• Masaharu Ono
 • Gen-Syoku

 • Kamakura Gallery, 2005
 • softcover
 • Katsuji Niwa, Shoji Iida, Takeshi Koike, Yoshinori Suzuki

 • subject: 2000-09, catalog

 • Ask
 • Masaharu Ono
 • Gen-Syoku

 • Kamakura Gallery, 2005
 • softcover
 • Katsuji Niwa, Shoji Iida, Takeshi Koike, Yoshinori Suzuki

 • subject: 2000-09, catalog

 • Ask