• Shoko Kawatani
  • Group “Genshoku” and Ishiko Junzo 1966-1971

  • Shizuoka Prefectural Museum of Art, 2014
  • softcover
  • Junzo Ishiko, Katsuji Niwa, Kazushige Koike, Morikazu Maeda, Shoji Iida, Yoshinori Suzuki

  • subject: 2010-19, catalog

  • Ask