• Shoji Iida, Noi Sawaragi, Katsuji Niwa , Kenji Kajiya, Shoko Kawatani
  • re “Gen-Shoku”

  • Kamakura Gallery, Kamakura, 2017
  • staple-bound

  • Ask
  • Shoji Iida, Noi Sawaragi, Katsuji Niwa , Kenji Kajiya, Shoko Kawatani
  • re “Gen-Shoku”

  • Kamakura Gallery, Kamakura, 2017
  • staple-bound

  • Ask

subject: 2010-19, catalog