• Shoji Iida, Noi Sawaragi, Katsuji Niwa , Kenji Kajiya, Shoko Kawatani
  • re “Gen-Shoku”

  • Kamakura Gallery, Kamakura, 2017
  • staple-bound
  • Katsuji Niwa, Kazushige Koike, Kenji Kajiya, Morikazu Maeda, Noi Sawaragi, Shoji Iida, Shoko Kawatani, Yoshinori Suzuki

  • subject: 2010-19, catalog

  • Ask